ابراهیم عمرانی لیزنا: سید ابراهیم عمرانی، سردبیر: فکر میکنم اوایل دهه هفتاد بود که از سوی مدیرانم در دانشگاه تهران به بنده امر شد باید در جلسه ای در مجتمع تازه