مهمترین مانع ورود بخش خصوصی به صنعت اصلاح بذر، وجود مشکلات و محدودیت های داخلی است، لذا کنوانسیون UPOV آدرس اشتباهی بیش نیست و پیوستن به آن مشکلات موجود را تشد