قدس آنلاین - صفحه 7

بی تردید آنچه امروز از مهدویت و فرهنگ انتظار به دست ما رسیده، وامدار مجاهدت هایی است که از صدر اسلام و از شخص رسول خدا(ص) آغاز شده و هر چه به عصر غیبت رسیده، از