قدس آنلاین - صفحه 5

نوروز مشهد، فصل تجدید عهد مردم ایران اسلامی با هویت دینی و ولایی خویش نیز هست. ایرانی که بر بستر حب اهل بیت و با محوریت تشیع ناب، مرزهای «لا شرقیه و لا غربیه» خ