کتاب سکه های ماشینی قاجار

قدس آنلاین

- صفحه 4

عضو مجلس خبرگان رهبری تأکید کرد که اربعین به دلیل کلان بودن شعارهای خرد و اختلافی را پس می زند و پذیرای شعارهای خ رد اختلافی و بداخلاق نیست قدس آنلاین عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه حرکت اربعین به دلیل ذات و مولفه های تاریخی و اجتماعی خود پذیرای