قدس آنلاین - صفحه 238

رابطه زناشویی مثل هر رابطه دیگری می تواند دچار رکود، در جا زدن و حتی عقبگرد شود. اتفاقاً رابطه همسری احتمالاً بیش از روابط دیگر در معرض این اتفاق است. به گزارش