قدس آنلاین - صفحه 2

دروازه بان دویسبورگ که پشت به دروازه بود و درون دروازه مشغول برداشتن چیزی بود که دروازه تیمش باز شد.