کتاب سکه های ماشینی قاجار

قدس آنلاین

راغفر گفت: این بخش تولید است که باید هزینه افزایش مشکلات در ۴ سال آینده را بپردازد. به دلیل مشکلات تولیدکنندگان در دولت یازدهم مجبور به تسلیم شده اند حسین راغفر، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا در رابطه با ادامه دار بودن وضعیت رکودی مو