پرونده مدیران دوتابعیتی به یکی از پیچیده ترین و عجیب ترین موضوعات در نظام اداری کشور بدل شده است. دستگاه قضایی در چندین نوبت فهرست های مختلفی را برای وزارت اطلا