کتاب سکه های ماشینی قاجار

قدس آنلاین

رفتار رژیم صهیونیستی با مردم مظلوم فلسطین واکنشی در برابر ایستادگی و اقتدار مردم فلسطین برای بازپس گیری قدس شریف و سرزمین های پدری اشان است. اتفاقا خشونت هایی که صهیونیست ها در روزهای گذشته از خود به نمایش گذاشتند و تدابیر غیر قانونی و غیرانسانی که برای ف