جواد کریمی قدوسی اظهار داشت: تحت فشار قرار دادن نمایندگان برای پس گرفتن سوال از رئیس جمهور درباره مشکلات اساسی کشور، از مصادیق دخالت قوه مجریه در کار قوه مقتنه