نیکول کیدمن و راسل کرو در فیلم «پسر حذف شده» نقش والدینی را ایفا می کنند که باید برای جنسیت و درمان پسر نوجوانشان تصمیم بگیرند. به گزارش خبرنگار سینمای جهان فی