بیش از ۵۰ فیلم سینمایی از تولیدات سال ۹۶ که بیشتر آنها آثار اجتماعی هستند؛ منتظر اکران در سال ۹۷ هستند. این در حالی است که فیلم های زیادی از تولیدات سال های قب