وانگهی مگر همه پیروزی و بهروزی در پیروزی صوری و فتوح ظاهری نهفته است؟ و همه بینایی و دانایی منوط است به آن چیزی که چشم سر، هم اکنون آن را می بیند؟! و مگر در کش