کتاب سکه های ماشینی قاجار

فریادگر

«مریم زنگنه»، تنها نجات یافته از گروه چهار نفره گمشده درگرداب «چال کندی» شهر دزفول جزئیات روزحادثه ولحظه‌های پراضطراب یک شب تنهایی وسرگردانی روی تخته سنگ را تشریح کرد. «مریم زنگنه»، تنها نجات یافته از گروه چهار نفره گمشده درگرداب «چ