سکه ها جشنواره تخفیف

فرهنگ و هنر

نظر به بند ۱۰ ماده شش قانون مطبوعات و نظر به شان و جایگاه هنرمندان و ورزشکاران کشور، کماکان استفاده ابزاری از تصاویر ایشان در تبلیغ کالا ها ممنوع است، این قانونی بود که تا چند سال پیش مانع حضور بسیاری از چهره ها در تبلیغات می شد