کمدی الهی عنوان شاهکار دانته آلیگیری، شاعر و نویسنده ایتالیایی است که آن را در بازه زمانی 13 ساله به پایان رساند. این شاهکار دانته در قالب روایتی اول شخص سفر خ