خرید کتاب سکه طلاایران آنتیک

فرهنگ و هنر

یکی از دست هایش را به دلیل نداشتن هزینه های درمان بر اثر زمین خوردن در دانشگاه از دست داده است. با آنکه روح و جانش با هنر گره خورده است اما درد نان رهایش نمی کند. شاپور ترابی گودرزی در سال ۱۳۱۰ به دنیا آمده است. از سال ۱۳