واسیلی ولادیمیروویچ بارتولد، خاورشناس و ایرانشناس صاحب نام روسی که ملقب به «شیخ المستشرقین» است، تالیفات گرانبها و ماندگاری در زمینه شرق شناسی به یادگار گذاشته