کرسی ترویجی «نقد فرهنگ کار در سازمان های ایرانی» با ارائه سمیه توحیدلو برگزار می شود. به گزارش فرهنگ امروز به نقل از مهر؛ با همکاری دبیرخانه هیئت حمایت از کرسی