این کتاب ما را به شناختی تازه دربارة نقاط اشتراک ادیان و نوع نگاه به مرگ و عالم پس از مرگ می رساند. کتاب تبتی مردگان به همراه تفسیر کارل گوستاو یونگ مترجم: مین