فرصت امروز: دوازدهمین جشنواره ملی کارآفرینان برتر روز گذشته در سالن ۱۷ شهریور وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با معرفی کارآفرینان برتر برگزار شد و از ۱۲ کارآفر