فرصت امروز: تنها یک روز تا نشست اوپک و تصمیم گیری درباره ادامه طرح فریز نفتی و یا افزایش سطح تولید باقی مانده است و همین موضوع باعث شکافی عمیق در میان اعضای او