عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: ۱۰۰ نفر خائنانه آمده و پیشنهاد داده اند که راه سازش با آمریکا را برویم در حالی که تنها راه عزت و پیروزی، مقاومت و ایستادگی در مس