یک روزنامه حامی دولت نوشت معیار محاسبه تورم ۸ درصدی غیرمعمول است. روزنامه کیهان در ویژه های خود نوشت: اعتماد با طرح این سؤال که معیار محاسبه تورم ۸ درصد چیست؟