وکیل شرکت استیناف تجارت نیکان گفت: نهایت جرم مدیرعامل شرکتی که موکلش هستم گرانفروشی می تواند باشد، اسناد تماماً در پرونده موجود است و چناچه دادگاه این اسناد را