حجت الاسلام مسعودی از روش تناظر گزاره ای و روش گفت وگوی مشارکتی گام به گام به عنوان دو روش برای دستیابی به علم دینی از طریق مواجه مسائل روز با متون قرآنی و روا