ظلی پور ادامه داد: «من به این دلیل عکس محمدرضا شریفی نیا را نشان دادم چون عنوانی در تیتراژ بعضی فیلم ها هست به نام انتخاب بازیگر و بازیگرهایی هستند که به سبب ا