مرد جوانی که طی یک نقشه شیطانی ۱۱ پسر نوجوان را فریب داده و با تهدید چاقو به آن ها تعرض کرده بود صبح دیروز درشعبه پنجم دادگاه کیفری استان تهران پای میز محاکمه