توجیه ب ام و برای ساخت X۷، ارائه خودرویی بیش از X۵ است و قرار است فضای راحت را به ۷ سرنشین اختصاص دهد. آیا مدل مفهومی ب ام و X۷ آی پرفورمنس که برای اولین بار د