کاهش تولید دوگانه سوزها عصر خودرو- نمودار تولید خودروهای دوگانه سوز در چهار ماهه ابتدایی سال جاری روند نزولی داشته است. تولید دوگانه سوزها در این مدت نسبت به م