بنزین«۲۰۶۲» ؛ روند رو به رشد مصرف بنزین در ایام نوروز عصر خودرو- میزان مصرف بنزین در روز پنجشنبه دوم فروردین سال ١٣٩٧، با رشد ٢٨درصدی نسبت به مدت مشا