عمو اکبر در کلوپ شنا اهواز دیده شد سپس به همراه دو یار دبستانی خود (مهراب شاهرخی و ناظم گنجاپور) راهی تهران شد و در ادامه و بواسطه درخششان در تیم پرآوازه ی شاهی