مدیر دفتر سازمان فضای مجازی سراج در استان سمنان با تأکید بر لزوم توجه به فرصت ها و تهدیدهای فضای مجازی گفت: امروز دیگر فضای مجازی عضو جدید خانواده ها شده است ام