طرفداری - گل روز باشگاه میلان اختصاص دارد به گل پاتریک کلایورت به ویچنزا در سال 1998