مسمومیت باگاز مونوکسید کربن منجر به فوت مرد 40 ساله ای درکشکسرای مرند شد. صراط: مسمومیت باگاز مونوکسید کربن منجر به فوت مرد 40 ساله ای درکشکسرای مرند شد. به گزا