کتاب سکه های ماشینی قاجار

صراط

در پی برخورد یک هواپیمای شخصی به یک بالگرد در باکینگهام شایر انگلیس بیم آن می رود که چند نفر کشته شده باشند صراط در پی برخورد یک هواپیمای شخصی به یک بالگرد در باکینگهام شایر انگلیس بیم آن می رود که چند نفر کشته شده باشند به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری ف