خرید کتاب سکه طلا

صدای ایران

به گزارش صدای ایران، فاطمه دلاوری پاریزی در کانال خود-سهش- نوشت: هوسرل در مفهوم بداهت نوعی گسترش پدیدارشناسانه ایجاد می‌کند. وی که تا پیش از این «واقعیت» را به عنوان یک اعتقاد یقینی معرفی می‌کرد، اکنون آن را با شهود پیوند می‌زند و معنای آن را تعمیق م