کتاب سکه های ماشینی قاجار

صدای ایران

اگرچه «آسمان» با داشتن ۱۸ درصد پروازهای تأخیردار کل پروازهای مردادماه مهرآباد، رتبه نخست را در اختیار دارد، اما زاگرس ۶۱ درصد پروازهای خود را باتأخیر انجام داده که در این زمینه رکورددار است. به گزارش صدای ایران،سازمان هواپیمایی کشوری گزارش تأخی