معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ از برگزاری مراسم عاشورای حسینی در امنیت کامل خبر داد. سرهنگ مراد مرادی درباره وضعیت امنیت پایتخت در روز عاشورا اظهارکر