با وجود تمام گمانه زنی هایی که به دلیل سنگ اندازی های احتمالی رئیس جمهور آمریکا در مسیر اجرای برجام به وجود آمده، اتحادیه اروپا همچنان به تداوم همکاری های خود ب