کتاب سکه های ماشینی قاجارایران آنتیک

خبرگزاری صبا

ابراهیم داروغه زاده معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی در ارتباط با ایران فیلم های خارجی در سینماها به «صبا» گفت: ایران فیلم های خارجی در سینمای ایران چه یمیی می تواند به ما یند؟ من هنوز نظرات افرادی یه مخالف و موافق این قضیه هستند را نشنیده ام. هنوز