به گزارش صبا،سالن وزارت کشور هنگام برگزاری کنسرت مملو از جمعیت بود. تماشاگران که از حضور این گروه معروف آلمانی به وجد آمده بودند با ابراز احساسات از اجراهای آن