سید محسن جاهد تهیه کننده فیلم سینمایی «تخته گاز» در گفت وگو با خبرنگار «صبا» درخصوص آخرین وضعیت این فیلم سینمایی بیان کرد: تقریباً مراحل فنی فیلم به پایان رسید