پاپ فرانسیس به دنبال اتحاد کاتولیک ها با دیگر کلیساهای مسیحیت است. به گزارش «شیعه نیوز»، پاپ فرانسیس به دنبال اتحاد کاتولیک ها با دیگر کلیساهای مسیحیت است.برنام