مانی حقیقی از آن دسته کارگردان های رشک برانگیز سینمای ایران است که اگر کسی بخواهد به او حسادت کند، احتمالا چیزهای زیادی وجود دارد که می توان به آنها مشغول شد.