«پیر بشی جوان» همیشه فکر می کردم این دعایی است برای جوان ها. نمی گویم همه عمر ناسزا شنیده ایم اما بیشتر آبستن این مفهوم است؛ بمانی و تجربه کنی. «پیر بشی جوان»