شفقنا - صفحه 7

شفقنا- دادستانی ترکیه به ظن ارتباط با کودتای نافرجام دو سال پیش، برای ده ها معلم دیگر در مناطق مختلف این کشور حکم بازداشت صادر کرد.