شفقنا - صفحه 7

شفقنا -گزارش تصویری : مراسم ترحیم آیت الله مرتضی اشرفی شاهرودی در شاهرود انتهای پیام fa.shafaqna.com