شفقنا - صفحه 6

عکس: حسین شهلایی/ اسفند ۹۶- شفقنا شفقنا زندگی- حسین شهلایی: کمتر خیابانی است که در آن اثری از ساختن و یا تخریب نباشد. پیاده روهایی که بسته شده و یا خیابانهایی ک