شفقنا - صفحه 6

شفقنا- فشارهای امنیتی نیروهای آل سعود بر شیعیان عربستان در قطیف و الاحساء روز به روز بیشتر می شود و مقامات این کشور روند محدودیت علیه شیعیان این مناطق را همزما