شفقنا - صفحه 5

شفقنا -تصاویر منتشر نشده از درس اخلاق مرحوم آیت الله شاه آبادی درس اخلاق آیت الله شیخ نصرالله شاه آبادی فرزند ارشد آقا محمدعلی شاه آبادی در حیاط منزل شخصی ایشا