شفقنا - صفحه 23

شفقنا (پایگاه بین المللی همکاری های خبری شیعه) – آیت الله خوانساری روز دوم نماز باران را می خوانند و روز سوم باران می آید. این اتفاق در آن روزها در رسانه ها با