شفقنا- اول از شما می پرسند مدرک را برای چه کاری می خواهید و بعد تصمیم می گیرند کارتان را قبول کنند یا نه. به هرحال آنها هم دنبال دردسر نمی گردند. ترجیح می دهند