استمناء ممکن است با باورهای مذهبی، معنوی و فرهنگی فرد مقابله می کند که باعث احساس گناه در فرد میشود شفاآنلاین>سلامت جنسی>استمناء یک فعالیت جنسی طبیعی و سا