تغییر ساعت، تغییری در ساعت اجرای طرح ترافیک و زوج و فرد ایجاد نکرده و طرح های ترافیک و زوج و فرد مانند قبل اجرا خواهند شد شفا آنلاین>اجتماعی>رییس پلیس راه