شعار سال - صفحه 7

من دو فرزند دختر و دو فرزند پسر دارم. هر دو دختر من تحصیلات مقطع کارشناسی ارشد دارند و خانه دار هستند. یکی از فرزندان پسر من دانشجوی علوم پزشکی دانشگاه ارومیه ا