کتاب سکه های ماشینی قاجار

شعار سال

- صفحه 7

وقتی در متن حادثه هستید قلب تان تند می زند انگار کسی همه شجاعت تان را دزدیده است ماهیچه های پ شت پایتان می لرزد در این لحظه ها دوست ندارید هیچ کس در مورد وحشت شما جوک بسازد و خنده بیافریند شعارسال چهارسال پیش در برمشور شیراز و در سایت دفن زباله تعدادی از