شعار سال - صفحه 7

فاطمه طباطبایی: من معتقدم زنان می توانند در ورزشگاه ها حضور داشته باشند و اگر به نظر برخی از بزرگان شرایط ورزشگاه ها با شأن زنان ایرانی نامناسب است باید مسئولان