شعار سال - صفحه 6

آمریکا برای قطع روابط بانکی ایران با عراق، گروهی از مستشارانش را به عراق فرستاده و این مستشاران درباره انتقال پول به صورت نقد و ارتباط پنچ بانک عراقی با ایران ت