شعار سال - صفحه 6

نسلی که در برابر اتاقی که در آن می خوابد، خانه ای که در آن زندگی می کند و ظرفی که در آن غذا می خورد، احساس مسئولیت ندارد. آیا در برابر سرزمینی که از آب و خاک آن