شعار سال - صفحه 5

نایب رئیس مجلس همچنین به ارایه توضیحاتی در مورد مرگ کاووس سیدامامی پرداخت و در آن از وزارت اطلاعات به عنوان نهاد رسمی و پاسخگو در امر اتهامات وارده- جاسوسی- گله