شعار سال - صفحه 4

مقتدی صدر از تکمیل آخرین مراحل تشکیل دولت آتی عراق خبر داد و گفت: دولت آینده عراق دولتی اصیل، معارض، سازنده، مقاوم و دنباله رو سیاست مسالمت آمیز خواهد بود. شعار