شعار سال - صفحه 4

کار با او خاطره بود، نه فقط با توران که پوران هم این گونه بود، این را آنهایی می گویند که افتخار سال ها دوستی و همکاری نزدیک را با هر دو داشتند، توران میرهادی، م