شعار سال - صفحه 4

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از فقدان برنامه عملیاتی دولت در مدیریت بازار ارز، گفت: دولت عمدتاً به توصیه های اخلاقی برای مدیریت این حوزه اقدام کرد. شعارس