خرید کتاب سکه طلا

شعار سال

- صفحه 3

اخبار مربوط به دزدی و طمع ورزی برخی از مردم گرچه تلخ است اما در شرایط بحرانی چیز تازه ای است شعار سال زلزله کرمانشاه برای من جامعه شناسی است هر روز از آن یاد می گیرم اخبار مربوط به دزدی و طمع ورزی برخی از مردم گرچه تلخ است اما در شرایط بحرانی چیز تازه ای