شعار سال - صفحه 3

صفات برگرفته از نظام طاغوتی از قبیل تجمل گرایی، اشرافی گری، ویژه خواری، سهم خواهی و زیاده طلبی در زمره برشمرده شده است. شعارسال:صفات برگرفته از نظام طاغوتی از ق