شعار سال - صفحه 3

طیبه سیاوشی، نماینده تهران در مجلس در پاسخ به این سوال که آیا تصمیمی برای حضور بانوان در بازی های لیگ گرفته شده است یا خیر، می گوید: برای بازی های لیگ که چیزی ن