شعار سال - صفحه 2

در دهه گذشته تلاش مغزپژوهان متوجه چگونگی کارکرد مدارهای مغزی فعال در هنگام خلاقیت شد و مقالات زیادی در این مورد به چاپ رسید (مجموعه سانتیفیک امریکن مایند 2014).