خرید کتاب سکه طلا

شعار سال

- صفحه 2

با برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صورت های مالی سال ۹۵ بانک سپه به عنوان اولین بانک تجاری دولتی با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب رسید شعارسال مجمع عمومی عادی سالیانه بانک سپه به عنوان اولین بانک تجاری دولتی در سالجاری با حضور دکتر مسعود کرباسی