شعار سال - صفحه 2

نشست شورای عالی کار در ساعات باقیمانده سال ۹۶ با تصویب افزایش ۲۰ درصدی حداقل دستمزد کارگران به استقبال بهار سال ۹۷ رفت. شعار سال: نشست شورای عالی کار لحظاتی قبل