خرید سکه کلکسیونی

شعار سال

- صفحه 173

عباس اورنگ کارشناس رفاه و تامین اجتماعی و مدیر عامل انجمن رفاه و تامین اجتماعی در یادداشت پیشرو دلایل مخالفت کارگران با طرح شکست خورده ادغام درمان تامین اجتماعی را برمی شمرد. شعار سال: عباس اورنگ کارشناس رفاه و تامین اجتماعی و مدیر عامل انجمن رفاه و تام