«کتابخوانی امری فرمایشی نیست که بتوان آن را به زور اجبار و نصیحت به خورد مردم داد! آدم ها باید باروح و جانشان ضرورت مطالعه را حس کنند؛ این هم فراهم نمی شود مگر