خرید کتاب سکه طلا

شرق

فضا در مفهوم جامع خود شامل فضای ساخته شده، فضای ادراک شده و فضای بازنمایی شده است. برخی از متخصصان به تفکیک میان این ابعاد از فضا تأکید دارند، اما ساحات یا ابعاد مختلف فضا با هم و با انسان پیوندی عمیق دارند به این معنا که در مراحل درک، تولید و بازنمایی فض