«حسین کنعانی مقدم» به خبرنگار احزاب خبرگزاری شبستان در مورد اختصاص یارانه به شکل مساوی در میان احزاب ضمن انتقال از این رویه گفت: این یارانه مربوط ب