به گزارش خبرنگار مسجد و کانون های مساجد خبرگزاری شبستان، مرتضی طاهریان در نشست مشترک با محمدتقی شریفی قادری؛ مدیرکل دفتر آموزش و توسعه فعالیت های فرهنگی و هنری