خبرگزاری فارس: مسئله ای که با تعلل در انتخاب ریاست جدید تئاتر شهر مطرح می شود این است که وزارت ارشاد و به طور خاص مرکز هنرهای نمایشی طی این سال ها افرادی را بر