معاون وزیر بهداشت: افتتاح پروژه ملی ایرانوم، گامی در جهت توسعه سیناپرس: بهره برداری از پروژه «ایرانوم» 26دی ماه به طور رسمی افتتاح شد. به گفته معاون وزیر بهداش