کتاب سکه های ماشینی قاجار

سیناپرس

مطالعه صورت گرفته توسط محققان ماکس پلانک نشان داد: رصد نوع عجیبی از اجرام آسمانی در منظومه شمسی سیناپرس: ستاره شناسان با استفاده از تلسکوپ فضایی هابل، نوع جدیدی از اجرام آسمانی - یک سیارک دوتایی فعال - را در منظوم