کتاب سکه های ماشینی قاجار

سیناپرس

برای افزایش بازدهی کارمندان آن ها را محدود نکنید کاهش بازدهی کارمندان با پشت میز نشینی سیناپرس پژوهشگران در مطالعات جدید خود دریافتند نشستن طولانی مدت در زمان کار می تواند تبعات منفی جسمانی در پی داشته و هر چه بر میزان فعالیت بدنی کارمندان در طول ساعات ک