پشت پرده گزارش تصویری از اعتراضات دانشجویی که منجر مرگ 3000 نفر شد از این عکس و عکاسش چه میدانید؟ سیناپرس: از پشت پرده های تهیه یک گزارش تصویری از اعتراضات دان