بدهی دولت به بانک مرکزی تا بیش از ۶۳ هزار میلیارد تومان رشد کرده است.بدهی دولت به بانک مرکزی ۶۳ هزار میلیاردی شدروند رشد بدهی های دولت به شبکه بانکی همچنان ادام