شب گذشته یک قطار باری که از ایران به سمت ترکیه حرکت می کرد به دلیل رانش کوه تعدادی از واگن های آن از ریل خارج شدند.علت خروج قطار ایرانی از ریل مشخص شدیک قطار با