«محمود احمدی» دبیرکل بانک مرکزی امروز از این سمت کناره گیری کرد و از بانک مرکزی رفت.هنوز جانشینی برای دبیرکل بانک مرکزی اعلام نشده استمحمود احمدی، که تاکنون سمت