محسن یزدی مدیر مرکز مستند سوره در برنامه گفت وگو ویژه خبری گفت: اخیرا مستندسازان به مخاطب خود توجه می کنند و این مسئله حائز اهمیت است. به گزارش سوره سینما، برن