گروه گسترش نفت و گاز پارسیان در نامه ای اقدام به افشای اطلاعات با اهمیت در خصوص تغییر با اهمیت پیش بینی سود هر سهم سال مالی منتهی به پایان شهریور 97 کرد. به گز