ایران آنتیک

لکه های سفید در دهان نوزاد می تواند عفونت مخمر شایع و دردناک باشد که به صورت برفک دیده می شود برفک باعث ایجاد لکه های سفید و یا زرد در اطراف دهان سقف لثه ها لب ها و زبان نوزاد می شود همچنین می تواند به گلو لوزه ها و یا مری گسترش یابد برفک در کودکان و نوج